Regulamin łowiska

Regulamin Łowiska Specjalnego „Dunajec”
Stan na dzień: 11.12.2020 r.
I. Postanowienia ogólne:

 1. Całe Łowisko obejmuje 2 odcinki rzeki Dunajec:
  a) Sektor górny – od ujścia potoku Krośniczanka w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica w Tylmanowej;
  b) Sektor dolny – od ujścia potoku Jaworzynka w Gołkowicach do progu na Dunajcu w Podegrodziu/ Starym Sączu przy ul. Podegrodzkiej wraz ze 100m odcinkiem rzeki poniżej progu.
 2. Administratorem Łowiska jest Okręg PZW w Nowym Sączu.
  II. Sposób nabywania uprawnień do połowu.
 3. Prawo połowu mają osoby, które posiadają kartę wędkarską oraz zezwolenie na wędkowanie na Łowisku (jednodniowe lub roczne).
 4. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz obcokrajowcy.
 5. Ceny zezwoleń według cennika.
 6. Dzieci i młodzież do 16 lat, wędkujące pod opieką osoby dorosłej posiadającej uprawnienia do połowu na Łowisku, mogą łowić po zakupie zezwolenia z rabatem 95% na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Nazwisko opiekuna wpisuje się na zezwoleniu.
 7. Zezwolenie:
  a) roczne na całe Łowisko – uprawnia do połowu w roku kalendarzowym, na który zostało wykupione na całym Łowisku;
  b) roczne na Sektor dolny – uprawnia do połowu w roku kalendarzowym, na który zostało wykupione wyłącznie na Sektorze dolnym;
  c) jednodniowe na całe Łowisko – uprawnia do połowu w dniu, na który zostało wykupione na całym Łowisku;
  d) jednodniowe na Sektor dolny – uprawnia do połowu w dniu, na który zostało wykupione wyłącznie na Sektorze dolnym.
 8. Liczba dystrybuowanych zezwoleń wynosi:

a) rocznych na całe Łowisko – do 25 szt.,
b) rocznych na Sektor dolny – do 5 szt.,
c) jednodniowych na całe Łowisko – do 35 szt. na każdy dzień,
d) jednodniowych na Sektor dolny – do 15 szt. na każdy dzień.

 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, zwłaszcza podczas organizacji zawodów wędkarskich, administrator może nieznacznie zwiększyć limit łowiska.
 2. Zezwolenia roczne można nabywać w ramach limitu łowiska wg kolejności zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby, które kontynuują zakup zezwolenia. Administrator może ustalić odmienne zasady dystrybucji zezwoleń dla grup zorganizowanych.
 3. Uczestnicy zawodów muchowych mistrzostw Kół należących do Okręgu PZW w Nowym Sączu (oraz innych zawodów za zgodą Administratora), nabywają zezwolenia z 50% rabatem. Zezwolenie jest ważne wyłącznie w trakcie trwania zawodów (tur). Zawodnicy w ramach takich zawodów nie mogą domagać się opuszczenia łowiska przez innych wędkarzy.
 4. W przypadku zawodów organizowanych przez Administratora (Okręg) zawodnicy nie muszą posiadać przy sobie druków zezwoleń. Rolę zezwolenia pełni karta startowa. Opłatę za zezwolenie z rabatem 33% wlicza się do opłaty startowej.
 5. Administrator może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu/Łowiska. Wyłączenia związane z zawodami organizowanymi przez Administratora (Okręg) nie mogą obejmować więcej niż 10 dni w roku.
 6. Stanowiska na zawody na Sektorze górnym są obsadzane zawodnikami kolejno począwszy od dolnej granicy Sektora, tak wysoko, jak to wynika z liczby startujących. Jednakże na żadne zawody nie wyznacza się stanowisk od ujścia Krośniczanki do początku wyspy poniżej „Księdzowego Pola” (granica Tylmanowej i Krościenka), który to odcinek jest dostępny dla ogółu wędkarzy także w dniu zawodów, z wyjątkiem: mistrzostw Polski lub świata, mistrzostw Europy, zawodów Grand Prix Polski oraz mistrzostw Okręgu, podczas których cały Sektor górny jest zarezerwowany dla potrzeb zawodów.


III. Zasady połowu i ochrona ryb.

 1. Połów ryb w ramach zezwolenia odbywa się wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu (1 godzina przed kalendarzowym – dla m. Warszawy – wschodem słońca) do zmierzchu (1 godzina po kalendarzowym – dla m. Warszawy – zachodzie słońca).
 2. Połów ryb odbywa się:
  a) na Sektorze górnym – wyłącznie metodą muchową;
  b) na Sektorze dolnym – metodą muchową lub metodą spinningową.
 3. Połów metodą muchową odbywa się na jedną wędkę, wyposażoną w kołowrotek muchowy i fabryczną linkę muchową o grubości co najmniej 0,55mm i długości co najmniej 6,5m, uzbrojoną w co najwyżej:
  a) dwie sztuczne muszki wykonane na pojedynczych haczykach, albo
  b) jedną sztuczną muchę, o długości co najmniej 15cm, wykonaną na dwóch pojedynczych haczykach (tzw. tandem).
  Muchy muszą być wykonane na haczykach bez zadziorów, pozbawionych zadziorów lub z zadziorem przygiętym do grotu haka. Zabrania się dodatkowego zewnętrznego obciążania linki lub przyponu za wyjątkiem linki obciążonej w jej konstrukcji (dozwolone są: małe metalowe kółka łącznikowe tzw. microring o ile ich masa nie przyspiesza tonięcia przynęt lub przyponu, a także linki obciążone w ich konstrukcji np. lead core). Przypon nie może być dłuższy niż dwie długości wędki (zakaz połowu metodą żyłkową).
 4. Połów metodą spinningową na Sektorze dolnym odbywa się na jedną wędkę, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w jeden bezzadziorowy (lub pozbawiony zadziorów poprzez usunięcie lub przygięcie do grotu haka) haczyk o jednym ostrzu (bezwzględny zakaz stosowania kotwiczek).
 5. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka wyposażonego w siatkę bezwęzłową oraz wypychacz lub szczypce do wyhaczania przynęt.
 6. Łowiący powinni zachować odległość minimum 50 m od siebie. Za zgodą wędkarza, który pierwszy przybył na łowisko odległość może zostać zmniejszona.
 7. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania ryb: pstrąga potokowego i innych rodzajów pstrągów, lipienia, głowacicy, a także klenia, świnki i brzany. Z pozostałych gatunków wolno zabrać jedną sztukę dziennie. Wędkarz nie może posiadać przy sobie, ani w samochodzie,


jakichkolwiek ryb objętych zakazem zabierania. Złowiona ryba objęta zakazem zabierania musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

 1. Zabrania się celowego połowu ryb objętych okresem ochronnym. Obowiązują tzw. ustawowe okresy ochronne ryb (zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dz. U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.).
 2. W okresie od 1 września do 31 stycznia obowiązuje zakaz połowu:
  a) na streamery mniejsze niż 15 cm długości;
  b) metodą spinningową na przynęty sztuczne o długości korpusu przynęty krótszym niż 15 cm.
 3. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSR, Strażnikom SSR, Policji, upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska oraz innym uprawnionym służbom.
 4. Każde naruszenie zapisów niniejszego regulaminu stanowi przestępstwo lub wykroczenie z ustawy o rybactwie śródlądowym, powoduje utratę ważności posiadanego zezwolenia, a także stanowi podstawę do wystąpienia do sądu z roszczeniem odszkodowawczym.
 5. W wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu upoważniony przedstawiciel administratora łowiska może cofnąć zezwolenie na połów.
  IV. Postanowienia końcowe.
 6. Administrator może dokonywać w łowisku zabiegów gospodarczych np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. na oznakowanych tarliskach.
 7. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Okręgu (zakładka OS Dunajec) i będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.
 8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.


Niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu z dnia 17 listopada 2017 r., ze zmianą z dn. 16.02.2018 r., zmianą z dn. 15.03.2019 r., erratą z dn. 31.12.2019 r., ze zmianą z dn. 17.01.2020 r. oraz zmianą z dn. 11.12.2020 r. Obowiązuje od 1.01.2018 r. do odwołania.
CENNIK
Ceny zezwoleń.
I. Zezwolenie jednodniowe na całe Łowisko (Sektor górny + dolny):
a) 90 zł – dla członków PZW i niezrzeszonych;
b) 60 zł – wyłącznie dla członków PZW na połów od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt.
II. Zezwolenie jednodniowe wyłącznie na Sektor dolny dla członków PZW:
a) 52 zł – od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt;
b) 72 zł – od piątku do niedzieli oraz w święta.
III. Zezwolenie roczne na całe Łowisko (Sektor górny + dolny): 1800 zł.
IV. Zezwolenie roczne wyłącznie na Sektor dolny: 1200 zł.