Font Size

Profile

Cpanel
Image1\

Regulamin Łowiska

Regulamin Łowiska Specjalnego "Dunajec"

 

I. Postanowienia ogólne.

1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki Dunajec od ujścia potoku Krośniczanka w Krościenku do ujścia potoku Ochotnica w Tylmanowej.

2. Administratorem Łowiska jest Okręg PZW w Nowym Sączu.

 

II. Sposób nabywania uprawnień  do połowu.

1. Prawo połowu mają osoby, które posiadają kartę wędkarską  oraz zezwolenie na wędkowanie na Łowisku (jednodniowe lub roczne).

2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej zwolnione są osoby do 14 lat oraz obcokrajowcy.

3. Ceny zezwoleń według cennika.

4. Dzieci i młodzież do 16 lat, wędkujące  pod opieką osoby dorosłej posiadającej uprawnienia do połowu na Łowisku, mogą łowić po zakupie zezwolenia z rabatem 95% na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Nazwisko opiekuna wpisuje się na zezwoleniu.

5. Administrator może przyznać rabat w wysokości 95% na zakup zezwolenia jednodniowego członkowi Okręgu PZW Nowy Sącz, który pomagał przy ochronie i zagospodarowaniu łowiska. Zasady przyznawania rabatu określa cennik.

6. Zezwolenie:

a) roczne - uprawnia do połowu w roku kalendarzowym, na który zostało wykupione;

b) jednodniowe - uprawnia do połowu w dniu, na który zostało wykupione.

7. Liczba dystrybuowanych zezwoleń wynosi:

a) rocznych do 40 szt.,

b) jednodniowych do 40 szt. na każdy dzień,

8. Administrator może ustalić odmienne zasady dystrybucji zezwoleń dla grup zorganizowanych.

9. Zezwolenia roczne można nabywać  w ramach limitu łowiska w siedzibie Okręgu wg pierwszeństwa zgłoszeń.

10. Uczestnicy zawodów muchowych mistrzostw Kół należących do Okręgu PZW w Nowym Sączu (oraz innych zawodów za zgodą Administratora), nabywają zezwolenia z 50% rabatem. Zezwolenie jest ważne wyłącznie w trakcie trwania zawodów (tur). Zawodnicy w ramach takich zawodów nie mogą domagać się opuszczenia łowiska przez innych wędkarzy.

11. W przypadku zawodów organizowanych przez Administratora (Okręg) zawodnicy nie muszą posiadać przy sobie druków zezwoleń. Rolę zezwolenia pełni karta startowa. Opłatę za zezwolenie z rabatem 33% wlicza się do opłaty startowej.

12. Administrator może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu/Łowiska. Wyłączenia związane z zawodami organizowanymi przez Administratora (Okręg) nie mogą  obejmować  więcej niż 10 dni w roku.

13. Stanowiska na zawody są obsadzane zawodnikami kolejno począwszy od dolnej granicy Łowiska, tak wysoko, jak to wynika z liczby startujących. Jednakże na żadne zawody nie wyznacza się stanowisk od ujścia Krośniczanki do początku wyspy poniżej „Księdzowego Pola” (granica Tylmanowej i Krościenka), który to odcinek jest dostępny dla ogółu wędkarzy także w dniu zawodów. Zasada ta nie dotyczy zawodów: muchowych mistrzostw Polski oraz muchowych mistrzostw świata, podczas których całe Łowisko jest zarezerwowane dla potrzeb zawodów.

 

III. Zasady połowu i ochrona ryb.

1. Połów ryb w ramach zezwolenia odbywa się  wyłącznie w porze dziennej tj. od świtu (1 godzina przed kalendarzowym – dla m. Warszawy - wschodem słońca) do zmierzchu (1 godzina po kalendarzowym – dla m. Warszawy - zachodzie słońca).

2. Połów ryb odbywa się wyłącznie metodą  muchową, tj. na jedną  wędkę, wyposażoną  w kołowrotek i linkę  muchową, uzbrojoną w co najwyżej:

a) dwie sztuczne muszki wykonane na pojedynczych haczykach, albo

b)  jedną sztuczną muchę, o długości co najmniej 15cm, wykonaną na dwóch pojedynczych haczykach (tzw. tandem).

Linką muchową jest tylko taka, która fabrycznie została wyprodukowana jako linka muchowa, i w najcieńszym miejscu ma średnicę nie niższą niż 0,55 mm. Zastosowana w metodzie muchowej linka muchowa nie może być krótsza niż 6,5m.

3. Muchy muszą być wykonane na haczykach bez zadziorów, pozbawionych zadziorów, lub z zadziorem przygiętym do grotu haka. Zabrania się dodatkowego zewnętrznego obciążania  linki lub przyponu za wyjątkiem linki obciążonej w jej konstrukcji. Przypon nie może być dłuższy niż dwie długości wędki (zakaz połowu metodą żyłkową).

4. Dokonujący połowu mają  obowiązek posiadania podczas łowienia podbieraka wyposażonego w siatkę  bezwęzłową  oraz wypychacz lub szczypce do wyhaczania much.

5. Łowiący powinni zachować  odległość minimum 50 m od siebie. Za zgodą  wędkarza, który pierwszy przybył na łowisko odległość  może zostać  zmniejszona.

6. Na łowisku obowiązuje zakaz zabierania ryb: pstrąga potokowego, lipienia, głowacicy, a także klenia, świnki i brzany. Z pozostałych gatunków wolno zabrać jedną sztukę dziennie. Wędkarz nie może posiadać przy sobie, ani w samochodzie, jakichkolwiek ryb objętych zakazem zabierania. Złowiona ryba objęta zakazem zabierania musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.

7. Zabrania się celowego połowu ryb objętych okresem ochronnym. Obowiązują tzw. ustawowe okresy ochronne ryb (zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb, chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie Dz. U. Nr 138 poz.1559 z 2001 r.).

8. Obowiązuje zakaz połowu na streamery mniejsze niż 15 cm długości od 1 września do 31 stycznia.

9. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSR, Strażnikom SSR, Policji, upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska oraz innym uprawnionym służbom.

10. Każde naruszenie zapisów niniejszego regulaminu stanowi przestępstwo lub wykroczenie z ustawy o rybactwie śródlądowym, powoduje utratę ważności posiadanego zezwolenia, a także stanowi podstawę do wystąpienia do sądu z roszczeniem odszkodowawczym.

11. W wypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego regulaminu upoważniony przedstawiciel administratora łowiska może odebrać zezwolenie na połów.

 

IV. Postanowienia końcowe.

1. Administrator może dokonywać w łowisku zabiegów gospodarczych np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. na oznakowanych tarliskach.

2. Zmiany niniejszego regulaminu będą  ogłaszane na stronie internetowej Okręgu (zakładka OS Dunajec) i będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują  przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 roku, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został uchwałą  Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu z dnia 28 grudnia 2013 r. Obowiązuje do odwołania. 

 

 

CENNIK

A. Ceny zezwoleń.

I. Cena zezwolenia jednodniowego na połów:

a) od poniedziałku do czwartku, z wyłączeniem świąt, dla osoby zrzeszonej w PZW wynosi – 49,20 zł;

b) od piątku do niedzieli oraz w święta dla osoby zrzeszonej w PZW wynosi – 73,80 zł;

c) dla osoby niezrzeszonej w PZW przez wszystkie dni tygodnia – 73,80 zł.

II. Cena zezwolenia rocznego wynosi dla:

a) osoby zrzeszonej w PZW: 1476 zł;

b) osoby niezrzeszonej w PZW: 1599 zł.

 

B. Zasady przydzielania rabatów na zezwolenia za pomoc przy Łowisku.

1. Z procedury rabatowej może skorzystać wyłącznie członek Koła należącego do Okręgu PZW w Nowym Sączu.

2. Pomoc wykonuje się pod kierownictwem etatowego strażnika Łowiska, asystując przy kontroli wędkujących lub pomagając przy zagospodarowaniu Łowiska.

3. Za pomoc przez co najmniej 6 godz. przysługuje rabat w wysokości 95% na zezwolenie jednodniowe od poniedziałku do czwartku, bez świąt.

4. Za pomoc przez co najmniej 9 godz. przysługuje rabat w wysokości 95% na zezwolenie jednodniowe od piątku do niedzieli i w święta.

5. Ustalenie terminu pomocy odbywa się u strażnika Łowiska.